วัดบางภาษ           

 

ความเป็นมาแต่เดิม


        วัดบางภาษีเป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย  ตั้งอยู่เลขที่  ๖๐  หมู่  ๑๑ ตำบลคลองนกกระทุง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  วัดบางภาษีเป็นวัดในยุคแรกที่ทำการก่อสร้างวัดไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง  ที่ดินที่ทำการก่อสร้างเป็นผู้ใดและก่อสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานตั้งแต่ได้รับ

พระราชทานวิสุงคามสีมาจาก  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่    เมื่อวันที่    เมษายน  ..๒๔๗๒  ตามหลักฐานที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาชื่อว่า  “วัดปากคลองบางภาษี”  ตั้งอยู่บริเวณปากคลองบางภาษี อำเภอบางปลา  (บางเลน)  จังหวัดนครชัยศรี  (นครปฐม)

           จากคำสันนิฐานของผู้สูงอายุเชื่อว่า  วัดปากคลองบางภาษี  นั้นเนื่องมาจากในการก่อสร้างวัด มีผู้มีจิตศรัทธา

สาธุชนร่วมกันก่อสร้างวัดหลายคน  การตั้งชื่อวัดจึงมิได้ตั้งชื่อตามชื่อของผู้ก่อตั้งวัดและเพื่อให้เกิดศรัทธาแก่สาธุชน  โดยทั่วไปจึงตั้งชื่อวัดตามตำบลที่ตั้งของวัดประกอบกับที่ตั้งของวัดอยู่บริเวณปากคลองริมแม่น้ำท่าจีน(แม่น้ำนครชัยศรี)

จึงตั้งชื่อว่า  “วัดปากคลองบางภาษี”  ในสมัยนั้นในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น  “วัดบางภาษี”  ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า  คำว่า“ปากคลอง”หายไปเมื่อไรคงชื่อว่าวัดบางภาษีมาจนถึงปัจจุบันสมัยก่อนมีเรื่องที่น่าพอฟังได้อยู่ว่าขับเสภาขุนช้าง-ขุนแผน ที่ตรงนี้เป็นด่านเก็บภาษีราษฎร์จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า  “วัดบางภาษี”  ตั้งแต่นั้นมาต่อมาแบ่งการปกครองใหม่

ตำบลบางภาษีถูกแบ่งออกเป็น๒ตำบลบริเวณที่ตั้งวัดบางภาษี  ได้เปลี่ยนชื่อตำบลคลองนกกระทุง

อำเภอเปลี่ยนจากอำเภอบางปลาเป็น  “อำเภอบางเลน” แต่ตั้งชื่อวัดบางภาษี  ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามชื่อทาง

เขตการปกครองทางราชการแต่อย่างไร ยังคงเรียกชื่อวัดว่าวัดบางภาษี  มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

 

  ที่ตั้งวัดปัจจุบัน  (ที่ธรณีสงฆ์)

            วัดบางภาษี  เป็นวัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย  ตั้งอยู่เลขที่  ๖๐  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลคลองนกกระทุง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม

            ขออนุญาตตั้งวัดเมื่อ  ประมาณปี  ..๒๔๔๗

            ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  ปี  ..๒๔๗๒

          พื้นที่ตั้งวัด  ปัจจุบัน  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๓๐  ไร่เศษ

  พฤศจิกายน  ๒๔๖๗  นางอุ่น  กังวารสรี  ได้มอบที่ดินให้เป็นที่ธรณีสงฆ์เพิ่มเติมจำนวน    ไร่

  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  นางเพ็ญศรี  ชาวไร่ม่วงได้มอบที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์เพิ่มเติมจำนวน ๘ไร่    งาน๔๐  ตารางวา

๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๖  ซื้อที่ดินได้อีกจำนวน    ไร่  ๗๐  ตารางวา  โดยขอซื้อจาก นายจำรัส ศรีจิตเปลี่ยน

ได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวน งาน ๘๘ ตารางวาโดยบริจาคของ นายลวน-นางสมพงษ ศรีจิตเปลี่ยน

            ทิศเหนือ  จด     ที่ดินเลขที่  ๑๗  คลองบางภาษีเดิม

            ทิศใต้     จด     แม่น้ำท่าจีน           

           ทิศตะวันออก  จด  คลองบางภาษี

            ทิศตะวันตก    จด  ที่ดินเลขที่  ๒๘

 

ลำดับนามอดีตเจ้าอาวาสจนถึงเจ้าอาวาสปัจจุบัน


          รูปที่ ๑  พระโป๊ะ  -  ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่เมื่อไร  ไม่ปรากฏแน่ชัด

            รูปที่ ๒  พระแป๊ะ -  ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่เมื่อไร  ไม่ปรากฏแน่ชัด

            รูปที่ ๓  พระหรั่ง  -  ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่เมื่อไร  ไม่ปรากฏแน่ชัด

            รูปที่ ๔  พระเขียน -  ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่เมื่อไร  ไม่ปรากฏแน่ชัด

            รูปที่ ๕  พระครูสังฆรักษ์บุญเรือน  ฆํคสุวณฺโณ  ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ 

..๒๔๖๑–๒๕๑๑  (มรณะภาพทางพระ)

            รูปที่ ๖  พระอธิการเสงี่ยม  อิสฺสโร  ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ  ..๒๕๑๑–๒๕๒๕  (มรณะภาพทางพระ)

            รูปที่ ๗  พระครูโสภณกิจวิบูล  (สุรพโล) ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ  .. ๒๕๒๕  จนถึงปัจจุบัน

ยุคที่มีการก่อสร้างเป็นวัดและมีอุโบสถเป็นครั้งแรกและต่อมา


            ประมาณปี  ..๒๔๖๓  หลวงปู่บุญเรือนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส  ท่านก็ได้ริเริ่มสร้างถาวรวัตถุ

ขึ้นคือพระอุโบสถเป็นครั้งแรกและท่านก็ได้ทำจนสำเร็จลุล่วงเมื่อประมาณปี  ..๒๔๗๐  เป็นที่เรียบร้อยเป็นอุโบสถแบบก่ออิฐถือปูนมั่นคงและต่อมาก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ .ศ.๒๔๗๒  และได้สร้างโรงเรียนประชาบาลชุมนุมศรัทธาเป็นอาคารไม้    ชั้นจำนวน    ห้องเรียนงบประมาณไม่ปรากฏแน่ชัด

และได้มอบให้แก่ทางราชการไป  กุฎีพระแบบทรงไทยเป็นเรือนไม้ล้อมรอบหอฉันและต่อมาได้ทำการซื้อโรงเรียนประชาบาล

คืนมาจากทางราชการเพื่อทำเป็นโรงครัวแบบทรงไทย    มุข  งบประมาณในการก่อสร้างไม่ปรากฏแน่ชัด

           

 

ปูชนียวัตถุของวัด


  • พระประธานประจำอุโบสถ  เป็นพระพุทธรูปปารมารวิชัย
  • พระประจำวัน
  • พระรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส  หลวงปู่บุญเรือน   ฆํคสุวณโณ
  • หน่วยงานราชการ  ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด
  •  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง 

  • โรงเรียนประชาบาลวัดบางภาษี
  •  หน่วยบริการตำรวจชุมชน .
 

นามไวยาวัจกรของวัด


            .  นายบุญช่วย  ประภานาวิน

            .  นายพยอม    ศรีพารัตน์

 

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน


        พระครูโสภณกิจวิบูล  (สุรพล  สุรพโล)  นามสกุล  เสืองามเอี่ยม  .  เอก

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งเจ้าอาวาสตามหนังสือตราตั้งเจ้าอาวาสที่  ๑๑/๒๕๒๕ ลงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ..๒๕๒๕  ถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ 

เป็นเจ้าคณะตำบลบางภาษี  ชั้นตรี เป็นพระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ชั้นโท  ที่ “พระครูโสภณกิจวิบูล”มีสมณศักดิ์ครั้งหลังสุด

ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล  ชั้นโท

ราชทินนามเดิม   ที่ “พระครูโสภณกิจวิบูล”

           

รับรองตามนี้

(พระครูโสภณกิจวิบูล)

เจ้าอาวาสวัดบางภาษี

วันที่  ๒๑  เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

 

กลับบ้านเถอะดึกแล้วนะ